Tìm kiếm

Monitoring of irrigated area before and after pumping dates

The Directorate of Water Resources , Ministry of Agriculture and Rural Development (Vietnam) always makes announcements of water pumpin...The Directorate of Water Resources, Ministry of Agriculture and Rural Development (Vietnam) always makes announcements of water pumping plans before the start of the rice seasons. For Spring season 2018, in the Red River region of Vietnam, the plan includes 3 stages:  • 16 Jan to 19 Jan 2018
  • 28 Jan to 04 Feb 2018
  • 09 Feb to 14 Feb 2018

Reference source can be found here: https://baomoi.com/cong-bo-lich-lay-nuoc-gieo-cay-vu-dong-xuan-2017-2018/c/24417250.epi or from the homepage of DWR.The monitoring work is done by cross-checking with written reports or direct phone calls to local authorities (Department of Agriculture and Rural Development). This work requires man power and usually does not get timely answers.

To enhance the monitor, remotely sensed data can be used. In such monsoon, humid tropical region like Vietnam, radar satellite images work very well. Since ESA (European Space Agency) launched its Sentinel satellite constellation, free radar images (Sentinel-1A, 1B) have been acquired worldwide.

This demonstration is prepared with Google Earth Engine, a free cloud computing platform from Google. The App works with Sentinel-1 data which mainly detects soil wetness before and after water pumping dates. The outputs include "Existing soil wetness layer" and "Newly irrigated area layer" which provide regions covered by irrigation works.

These two layers can be exported to GeoTiff raster layers to serve further GIS analysis work. Some limitations of the App include:

  • Limit of 10 provinces in the Red River region to be able to export;
  • Spatial resolution is fixed at 100m.
The commercial version of the App has removed all barriers.
Link to the App: http://irrigation.p-gis.comTổng cục Thủy lợi, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam) thường xuyên ra các thông báo về lịch bơm nước chuẩn bị mùa vụ trước thời điểm gieo trồng lúa trong năm. Đối với vụ Xuân năm 2018, vùng Đồng bằng sông Hồng có 3 đợt bơm nước, bao gồm:

  • 16/1 đến 19/2/2018
  • 28/1 đến 04/2/2018
  • 09/2 đến 14 /2/2018

Nguồn thông tin tham khảo có thể được xem tại đây: https://baomoi.com/cong-bo-lich-lay-nuoc-gieo-cay-vu-dong-xuan-2017-2018/c/24417250.epi hoặc trên trang chủ của Tổng cục Thủy lợi.

Công tác theo dõi tiến độ bơm nước ở cấp quản lý (cấp Bộ) thường được thực hiện thông qua các báo cáo giám sát hoặc điện thoại trực tiếp xuống địa phương để nhận thông báo từ các Sở NN & PTNT. Công việc này đòi hỏi một nguồn nhân lực nhất định cũng như thông tin thường bị trễ.

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát tưới tiêu, công nghệ viễn thám có thể được áp dụng. Tại khu vực nhiệt đới gió mùa ẩm như Việt Nam, các vệ tinh viễn thám radar thường phát huy hiệu quả tối đa. Kể từ khi ESA (Cơ quan Hàng không Châu Âu) phóng chùm các vệ tinh giám sát trái đất, các tư liệu radar miễn phí từ vệ tinh Sentinel-1A và 1B đã được thu nhận trên khắp toàn cầu.

Ứng dụng demo này sử dụng công nghệ điện toán mây Google Earth Engine của hãng công nghệ Google. Hệ thống sử dụng ảnh Sentinel-1 để giám sát độ ẩm đất trước và sau lịch bơm nước. Kết quả giám sát gồm 2 lớp thông tin là "độ ẩm trước khi bơm" và "độ ẩm sau khi bơm", trợ giúp các nhà quản lý giám sát những khu vực vừa được tưới.

Hai lớp thông tin này có thể được kết xuất sang dạng raster GeoTiff phục vụ cho các bước phân tích tiếp theo trên hệ thống GIS. Tuy nhiên, ứng dụng demo có một số hạn chế sau:
  • Giới hạn 10 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng có thể được kết xuất dữ liệu sang GeoTiff;
  • Hạn chế độ phân giải không gian ở100m.
Phiên bản chính thức của ứng dụng đã loại bỏ hoàn toàn các hạn chế này.


Ứng dụng có thể được truy cập tại địa chỉ: http://irrigation.p-gis.com
Xem thêm

0 Comments