Tìm kiếm

RECENT WORK EXPERIENCES - KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

• 2016-2019 TECHNICAL LEAD @ VNSAT PROJECT Owner/Sponsor: MARD - World Bank ▫ Location: Vietnam, Central Highland ▫ Project'...2016-2019
TECHNICAL LEAD @ VNSAT PROJECT
Owner/Sponsor: MARD - World Bank
▫ Location: Vietnam, Central Highland
▫ Project's workpackages for rice and coffee database management
▫ Design and implement WebGIS database for project monitoring
▫ Data analysis
▫ Training course design for capacity building

2016-2019
TECHNICAL CONSULTANT @ GREENCOFFEE PROJECT
Owner/Sponsor: NSO - Netherlands
▫ Location: Vietnam, Central Highland
▫ Daily weather information service provider
▫ Drought warning
▫ Coffee area monitoring with remotely sensed data
▫ GIS database management

2016-2017
TECHNICAL LEAD @ RIICE PROJECT
Owner/Sponsor: MARD - SDC (Switzerland)
▫ Location: Vietnam, Red River and Mekong River deltas
▫ Rice area monitoring with radar satellite imagery
▫ Rice yield forecast with Oryza model
▫ Field survey lead
▫ Report and database management

2016-2017
TECHNICAL LEAD @ AGRI-ATLAS PROJECT
Owner/Sponsor: MARD
▫ Location: Vietnam
▫ Technical supervisor for national atlas of agriculture
▫ GIS database engineering
▫ Graphical design and artwork supervision
▫ Report and output publication

2015-2016
TECHNICAL CONSULTANT @ ICA PROJECT
Owner/Sponsor: RIA1 - DANIDA (Denmark)
▫ Location: Northern provinces, Vietnam
▫ Aquaculture system mapping for Northern Vietnam
▫ Aqua-system change during 1993-2000-2015
▫ Vulnerability assessment for aquaculture system
▫ WebGIS development and database management

2014-2015
TECHNICAL LEAD @ VFD PROJECT
Owner/Sponsor: Vietnam Forest and Delta Project (USAID)
▫ Location: Nam Dinh province (Vietnam)
▫ Baseline survey for vulnerability assessment
▫ Climate change scenario development
▫ GIS database management
▫ Vulnerability mapping for rice and aquaculture

2013-2016
TECHNICAL LEAD @ VAST PROJECTS
Owner/Sponsor: Vietnam Academy of Science and Technology
▫ Location: Lao Cai, Thanh Hoa, Hai Phong, Phu Yen provinces
▫ Baseline surveys for forest fire factors
▫ Model development for forest fire zoning
▫ Software development for forest fire zoning
▫ Remote sensing data analysis for model's inputs


2016-2019
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT @ DỰ ÁN VNSAT
CQ chủ quản: Bộ NN PTNT - NH Thế Giới
▫ Địa điểm: Vùng Tây Nguyên - Việt Nam
▫ Giám sát việc xây dựng CSDL giám sát dự án cho các gói công việc
▫ Thiết kế và xây dựng CSDL WebGIS phục vụ giám sát
▫ Phân tích và tổng hợp dữ liệu
▫ Xây dựng tài liệu và tiến hành các khóa tập huấn

2016-2019
TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT @ DỰ ÁN GREENCOFFEE
CQ chủ quản: NSO - CP Hà Lan
▫ Địa điểm: Vùng Tây Nguyên - Việt Nam
▫ Cung cấp thông tin thời tiết hàng ngày
▫ Cảnh báo hạn hán
▫ Giám sát diện tích cà phê bằng CN Viễn thám
▫ Quản lý hệ thống CSDL GIS của dự án

2016-2017
TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT @ DỰ ÁN RIICE
CQ chủ quản: Bộ NN PTNT - SDC (Thụy Sỹ)
▫ Địa điểm: Vùng ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long
▫ Giám sát diện tích trồng lúa bằng ảnh vệ tinh radar
▫ Dự báo sớm năng suất các vụ bằng mô hình Oryza
▫ Thiết kế và tổ chức điều tra thực địa
▫ Lập các báo cáo, bản tin và quản lý CSDL dự án

2016-2017
TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT @ DỰ ÁN ATLAS NÔNG NGHIỆP
CQ chủ quản: Bộ NN PTNT
▫ Địa điểm: Toàn quốc, 63 tỉnh thành
▫ Giám sát kỹ thuật toàn dự án
▫ Thiết kế và xây dựng CSDL GIS của dự án
▫ Thiết kế đồ họa và mỹ thuật
▫ Xây dựng báo cáo và các ấn phẩm bản đồ

2015-2016
CHUYÊN GIA TƯ VẤN @ DỰ ÁN ICA
CQ chủ quản: Viện NC NT Thủy sản 1 (RIA1) - DANIDA (Đan Mạch)
▫ Địa điểm: Các tỉnh miền Bắc Việt Nam
▫ Lập bản đồ hệ thống nuôi trồng thủy sản miền Bắc
▫ Phân tích biến động hệ thống NTTS các năm 1993-2000-2015
▫ Xây dựng mô hình đánh giá tổn thương hệ thống NTTS trong điều kiện BĐKH
▫ Thiết kế và xây dựng hệ thống WebGIS của dự án

2014-2015
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT @ DỰ ÁN VFD
CQ chủ quản: Dự án Rừng và Đồng Bằng (VFD) - USAID
▫ Địa điểm: Tỉnh Nam Định
▫ Khảo sát thực địa, đánh giá mức độ tổn thương hiện tại
▫ Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu
▫ Thiết kế và quản lý CSDL GIS của dự án
▫ Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương đến trồng trọt và nuôi trồng thủy sản

2013-2016
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT @ CÁC DỰ ÁN CỦA VAST
CQ chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
▫ Địa điểm: Các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Phòng và Phú Yên
▫ Tiến hành khảo sát đánh giá các yếu tố gây cháy rừng
▫ Xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng
▫ Phát triển phần mềm phân tích, cảnh báo nguy cơ cháy rừng
▫ Phân tích dữ liệu viễn thám và bản đồ phục vụ mô hình


Xem thêm

1 Comments