Tìm kiếm

Compare two maps using ArcGIS Online

Swipe Map is a quite suitabe tool and it's available with ArcGIS Online. It helps compare two map layers or two separate maps within Arc...

Swipe Map is a quite suitabe tool and it's available with ArcGIS Online. It helps compare two map layers or two separate maps within ArcGIS Online platform.

Swipe Map là một công cụ hữu hiệu và nó có mặt trong phiên bản trực tuyến ArcGIS Online. Công cụ này cho phép so sánh 2 lớp hoặc 2 bản đồ trong môi trường ArcGIS trực tuyến.ArcGIS Online, provided by ESRI, is an online GIS version which helps visualize and publish GIS data online. There are two version of ArcGIS Online: FREE and Commercial.ArcGIS Online, một nền tảng trực tuyến của ESRI cho phép hiển thị và xuất bản dữ liệu GIS trực tuyến. Có 2 phiên bản của ArcGIS online là phiên bản miễn phí và phiên bản thương mại trả phí.

The Free version is good enough for small datasets.

Phiên bản miễn phí tương đối phù hợp với các bộ dữ liệu vừa và nhỏ.

This demo is created with a FREE account of ArcGIS online. You can try the App at:

Bản demo dưới đây được tạo ra bởi phiên bản miễn phí của ArcGIS, bạn có thể dùng thử tại địa chỉ:

http://swipemap.p-gis.com

In this demo, Income and Population Change of each province (Vietnam) will be mapped out in two separate maps. Users will be provided a handler to swipe from left to right to see how these two factors relate to each other.

Trong bản demo này, Thu nhập bình quân hàng tháng Tỷ suất thay đổi dân số cho mỗi tỉnh tại Việt Nam được hiển thị dưới dạng bản đồ với 2 lớp riêng biệt. Người dùng được cung cấp một công cụ kéo thả từ phải sang trái để hiển thị các lớp khi chúng chồng lên nhau.

To prepare this swipe map, you'll need to follow some steps:

Để chuẩn bị, bạn cần phải tiến hành các thao tác sau:

1. Prepare data sets - Chuẩn bị bộ dữ liệu

- Create a vector data set in Shape format with two basic attributes: Income and Population Change.
Tạo một bộ dữ liệu dạng vector theo định dạng Shape file với 2 trường thuộc tính là Income Population Change.

- Make sure Income and Population Change are numeric fields.
Đảm bảo hai trường Income Population Change là hai trường dạng số (numeric).

- The shape file is of polygon data type.
Dữ liệu vector shape file thuộc nhóm dữ liệu polygon.

- Compress in ZIP format 4 main files of the shape: SHP, SHX, DBF, PRJ.
Nén bản đồ dưới dạng ZIP với 4 file cơ bản có phần mở rộng là: SHP, SHX, DBF, PRJ.


2. Register an account - Đăng ký một tài khoản người dùng

- To use ArcGIS Online, you must register an account. Go to http://www.arcgis.com to register.
Để có thể sử dụng ArcGIS Online, bạn cần đăng ký một tài khoản người dùng. Truy cập vào địa chỉ http://www.arcgis.com để đăng ký.

- If you have an account, just log-in and click on Content link to access to your data and map list.
Nếu bạn đã có tài khoản, chỉ cần đăng nhập vào, sau đó nhấn nút Content để hiển thị danh sách các bản đồ và dữ liệu của bạn trong tài khoản đó.

3. Add data and create maps - Nạp dữ liệu và tạo bản đồ

- Create a new map with Create button and start adding your shape file (in ZIP) format into the online database. The Add button and Add Layer from File menu item will take you to the action.
Khởi tạo một bản đồ mới với lệnh Create và bắt đầu tải file nén bản đồ dạng ZIP lên cơ sở dữ liệu trực tuyến. Nút lệnh Add Add Layer from File sẽ đưa bạn đến hộp thoại nạp bản đồ.

- You'd better spend some time reading further instruction from ESRI for clear understanding and supports before working on this task.
Để biết thêm chi tiết, tốt nhất bạn nên đọc qua quy trình thành lập bản đồ trong phần hướng dẫn của hệ thống do ESRI soạn thảo.

- Tailor your first map layer (Income) with beautiful color.
Trang trí, trình bày bản đồ của bạn thật đẹp cho nội dung Income.

- Do the same with second map layer (Population Change).
Làm tương tự như vậy cho lớp bản đồ Population Change.

- Make sure two map layers are visible.
Chắc chắn đã bật 2 lớp bản đồ lên để hiển thị chúng trên màn hình.

- Do not forget to add map items, such as attribute popup, map labels... to make it beautiful.
Bạn cũng đừng quên thêm các thành phần bản đồ như hộp thông tin thuộc tính đối tượng, nhãn chữ,...

See the map that I've made below - Hãy xem bản đồ đó được biên tập như mẫu phía dưới.4. Publish your map - Xuất bản nội dung bản đồ

- To make your map available to the public, you need to publish it. Of course, you will also need to grant access to "everyone" so that without logging in, people can still view your map.
Đảm bảo bản đồ của bạn có thể cho phép người khác xem được mà không cần phải đăng nhập, bạn cần xuất bản nó. Bạn nên chú ý tính năng chia sẻ bản đồ sao cho mọi người có thể xem mà không cần phải đăng nhập.

- The Share button in the map toolbar will take you to this.
Nút lệnh Share trên thanh công cụ chương trình sẽ giúp làm việc này.

- After selecting Share, you need to chose Create a Web App button.
Sau khi chọn Share, bạn cần chọn tiếp Create a Web App.


- Select Compare Maps/Layers and fire on Story Map Swipe and Spyglass theme.
Chọn Compare Maps/Layers và tiếp theo là chủ đề Story Map Swipe and Spyglass.

- I guess you can manage following steps because ArcGIS Online makes it so userfriendly and easy to complete the wizard.
Các bước này tương đối dễ dàng và chắc sẽ không cần phải nhiều lời hướng dẫn thêm nữa.

- Finally you could publish your map with Share button as follow
Cuối cùng, bạn đã có thể xuất bản nội dung bản đồ của mình bằng lệnh Share.


Now go to http://swipemap.p-gis.com and try your new App.
Giờ thì bạn có thể truy cập địa chỉ http://swipemap.p-gis.com để thử ứng dụng vừa tạo.


What can you see from the graphical interface of the App?
Ban thấy gì trên ứng dụng?

- Of course it's an online WebGIS application.
Tất nhiên, đó là một bản đồ trực tuyến dạng WebGIS.

- It's free and it's beautiful.
Bản đồ này hoàn toàn miễn phí và cũng khá đẹp.

- It tells you why some provinces is having less population and some increased.
Nó cho phép bạn khám phá lý do tại sao một số tỉnh có tổng dân số đang giảm đi và một số tỉnh khác lại tăng lên.

- It shows how attractive some provinces where people from others would like to move in.
Nó cũng thể hiện mức độ hấp dẫn của một số tỉnh khiến cho người dân nơi khác phải di cư sang.

- In brief, people from low-income provinces tend to move to high-income for opportunity seeking.
Tóm lại, người dân có xu hướng dịch chuyển từ nơi có thu nhập thấp sang nơi có thu nhập cao để tìm kiếm cơ hội việc làm. Bản đồ này thể hiện điều đó.

If you draw a chart (below), it can explain more.
Nếu bạn vẽ một biểu đồ, nó sẽ cung cấp thêm một số thông tin.


- Provinces with Monthly Income (x1000 VND) from 2000 to 3000 with maximum amplitude of population change.
Những tỉnh có mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 2-3 triệu là nơi diễn ra nhiều nhất việc rời đi hoặc cập bến của dân cư các tỉnh khác.

- Provinces with Monthly Income (x1000 VND) from 4000 to 5000 show positive population change, without any move-out.
Các tỉnh có mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 4-5 triệu cho thấy dân số đang tăng lên, ngược lại, không có sự di cư khỏi những nơi này.

- Low Income provinces also mean less/ or now Move In population.
Những tỉnh có mức thu nhập thấp thì mức độ di dân đến từ nơi khác là rất thấp.

This post is just for fun and the data sets might not be very relevant. However, for demonstration, it's really useful.

Bài đăng này chỉ mang mục đích giới thiệu nên hai chỉ số Thu nhập và Tỷ suất di dân có thể chưa hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, với mục đích demo, hai bộ dữ liệu này hoàn toàn phù hợp.

Credit: 
- Population & Income is take from General Statistic Office (GSO), dated 2017.
Số liệu trích xuất từ Niên giám Thống kê 2017 của Tổng cục Thống kê.

- Mapping platform: ArcGIS Online (free version).
Nền tảng GIS sử dụng ArcGIS online, phiên bản miễn phí của ESRI.

Xem thêm

0 Comments