Tìm kiếm

Bản đồ lúa ĐB sông Cửu Long vụ Hè Thu 2018

Next to rice map of Summer 2018 in Red River region, a new map of whole Mekong region has been produced from Sentinel-1A/B data for the peri...

Next to rice map of Summer 2018 in Red River region, a new map of whole Mekong region has been produced from Sentinel-1A/B data for the period from April to September 2018.

Statistical table for rice acrage can be downloaded here.Tiếp nối bản đồ lúa Mùa vùng ĐB sông Hồng, bản đồ lúa Hè Thu 2018 vùng đồng bằng sông Cửu Long được thành lập từ ảnh vệ tinh Sentinel-1A/B cho giai đoạn từ tháng 4-9/2018.Bảng thống kê diện tích lúa các tỉnh có thể được tải về tại đây.Xem thêm

0 Comments