Tìm kiếm

1988-2018 time-series data show changes in flow regime of the Red River

Dữ liệu ảnh vệ tinh cho phép theo dõi diễn biến chế độ dòng chảy sông Hồng từ năm 1988 đến 2018. Time-series satellite data allow to track...

Dữ liệu ảnh vệ tinh cho phép theo dõi diễn biến chế độ dòng chảy sông Hồng từ năm 1988 đến 2018.

Time-series satellite data allow to track changes in flow regime of the Red River from 1988 to 2018.

20 năm vừa qua chứng kiến chế độ dòng chảy sông Hồng đoạn các huyện Đan Phượng - Mê Linh (Hà Nội) và TP. Việt Trì (Phú Thọ) có những thay đổi tương đối lớn, có thể quan sát được bằng mắt thường trên bản đồ.

The past 20 years have observed significant changes in flow regime of the Red River over districts of Dan Phuong - Me Linh (Ha Noi city) and Viet Tri (Phu Tho province). These can be observed by human eyes on maps. 

Chuỗi dữ liệu vệ tinh Landsat-5, 7 và Landsat-8 từ năm 1988 đến 2018 được sử dụng để thành lập bộ bản đồ diện tích mặt nước trung bình hàng năm. Với tần suất thu nhận ảnh 16 ngày một lần, kết hợp cả 3 vệ tinh tại một số thời điểm, nhóm nghiên cứu TT Viễn thám thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) đã sử dụng hàng nghìn bức ảnh vệ tinh của khu vực quan tâm, từ đó chọn lựa, lọc mây và thành lập 31 bản đồ mặt nước trung bình hàng năm, từ 1988 đến 2018.

Landsat-5, 7 and Landsat-8 satellite times-series data from 1988 to 2018 have been employed to produce annual water surface map series. With 16-day acquisition frequency, combinations of the three satellite data sets in some periods, thousands of scences have been utilized by the research team from Remote Sensing & GIS Center, National Institute of Agricultural Planning and Projection (NIAPP) to produce 31 maps of water surface across the study area from 1988 to 2018.
Quan sát trên chuỗi bản đồ có thể thấy một số giai đoạn thay đổi của dòng chảy sông Hồng như sau:Observation from time-series maps can pin point some facts:

1. Đoạn chảy trên địa phận thành phố Hà Nội: Tại khu vực 2 huyện Đan Phượng - Mê Linh, hiện tượng đổi dòng bắt đầu diễn ra từ năm 1991, diễn biến liên tục và dừng lại vào 1999.

The flow across Hanoi city: Districts of Dan Phuong and Me Linh, the flow regime change had occurred since 1991, continously going until 1999.
2. Đoạn chảy trên địa phận tỉnh Phú Thọ: Khu vực nam thành phố Việt Trì bắt đầu có sự thay đổi từ năm 1992 một cách từ từ đến 1997, sau đó tăng nhanh từ 1998 đến 2001.

The flow across Phu Tho province: The southern part of Viet Tri city had encounterred changes since 1992, slowly moving on until 1997, and after that rapidly bended from 1998 to 2001.
Sau giai đoạn năm 2000 trở đi, lòng sông tại hai khu vực trên trở lại ổn định, không có những biến động mạnh như giai đoạn trước.

After 2000, the river bed has become more stable and no big changes have been observed.

Những thay đổi này có thể dễ dàng được nhận biết bởi người dân sống xung quanh khu vực. Tuy nhiên, để có một cái nhìn tổng thể và hệ thống thì cần phải có sự trợ giúp của các vệ tinh quan sát trái đất.

These changes can easily be observed by local people. However, to have a general overview of the whole region, it is important to employ earth observation satellites.

Việc ứng dụng ảnh vệ tinh trong giám sát tài nguyên thiên nhiên đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Không chỉ đưa ra dữ kiện về các nguồn tài nguyên như đất và nước, dữ liệu vệ tinh đa thời gian còn góp phần hỗ trợ các nhà khoa học và hoạch định chính sách trong việc liên kết các sự kiện với nhau cũng như đưa ra những nhận định về các chương trình quy hoạch hay chính sách sử dụng tài nguyên thiên nhiên đã đưa ra trước đây, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Applications of earth observation satellite data into natural resource management has become popular in the world. Not only providing information on natural resources such as water and land, time-series satellite data have profoudly supported scientists and decision makers in connecting events together and assessing outputs of planning projects or policies in the past, bringing in valuable lessons and experience.

Credits:
- Data: Landsat-5, Landsat-7 and Landsat-8.
- Google Earth Engine: Grid computing.
- GISCloud: WebGIS interface.

Maps produced by Do Minh Phuong, Remote Sensing and GIS Center, National Institute of Agricultural Planning and Projection. 2018.


Xem thêm

0 Comments