Tìm kiếm

Cơ sở dữ liệu đê và cầu đường bộ

Database of dike and bridge Cơ sở dữ liệu đê và cầu đường bộ thể hiện các tuyến đê trọng yếu cũng như các cây cầu đường bộ chính trải dài ...

Database of dike and bridge

Cơ sở dữ liệu đê và cầu đường bộ thể hiện các tuyến đê trọng yếu cũng như các cây cầu đường bộ chính trải dài từ Bắc tới Nam trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

The database of dike and bridge represents all major dike systems as well as main bridges from North to South across the country of Vietnam.
- Hệ thống đê bao gồm đê biển, đê sông và đê dự phòng.
The dike system includes ocean, river and supplementary dikes.


- Hệ thống cầu bao gồm 5000 cây cầu lớn nhỏ.
The bridge system includes 5000 major and small bridges.


Xem thêm

0 Comments