• FB

About me

Giới thiệu về bản thân


A bit about me - Vài dòng ngắn gọn

I'm a cartographer, a GIS man and a Remote Sensing guy who loves data analysis and software programming. I'm working in the office, at home and outdoor. Please contact me for a new partnership.

Tôi là một chuyên gia về bản đồ, GIS và viễn thám. Tôi yêu thích phân tích số liệu và lập trình máy tính. Tôi làm việc tại văn phòng của mình, tại nhà và ngoài thực địa. Hãy liên hệ với tôi để xây dựng một mối quan hệ mới.

Profile - Hồ sơ

Do Minh Phuong

Personal info - Thông tin cá nhân

DO MINH PHUONG

Thông tin cá nhân:

Birthday: 29 Sep. 1972
Phone number: +(84) 97 892 9822
Website: www.p-gis.com
E-mail: dphuong@gmail.com

RESUME

Thông tin nghề nghiệp


Employment
Công tác

 • 2008-future

  Snr. Researcher @ NIAPP Nghiên cứu viên chính @ NIAPP

  Implement researches and projects on crop monitoring (rice, coffee), weather forecast, drought warning, climate change, land use change, landslide zoning, forest fire warning and aquaculture management.
  Tiến hành nghiên cứu và thực hiện dự án về theo dõi cây trồng (lúa, cà phê), dự báo thời tiết, dự báo hạn hán, biến đổi khí hậu, thay đổi hiện trạng sử dụng đất, cảnh báo sạt lở đất, cảnh báo cháy rừng và quản lý hệ thống nuôi trồng thủy sản.
 • 2000-2007

  Asian Institute of Technology Học viện Công nghệ châu Á

  Conducted MSc and PhD studies on remote sensing and GIS. Participated into lab assistant and network administration force.
  Theo học chương trình MSc và PhD về viễn thám và GIS. Tham gia trợ giảng và quản trị hệ thống thông tin của trường.
 • 1995-2000

  Researcher @ NIAPP Nghiên cứu viên @ NIAPP

  Joined projects and studies on mountainous agricultural systems, land use mapping and land use change, climate change impact assessment, GIS data analysis and modeling.
  Tham gia các dự án và nghiên cứu về hệ thống nông nghiệp miền núi, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và phân tích mô hình bằng GIS.

Education
Đào tạo

 • 2000-2007

  Asian Institute of Technology MSc and PhD Candidate

  Studied remote sensing and GIS for natural resources management. Conducted researches on satellite image texture analysis, tree recognition and forest type recognition.
  Theo học viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. Tiến hành các nghiên cứu về nhận dạng cấu trúc đối tượng trên ảnh vệ tinh, nhận dạng cây trồng và nhận dạng loại rừng.
 • 1991-1995

  University of Foreign Language Đại học Ngoại ngữ

  Studied english as a foreign language for foreigners. Took Russian as the second foreign language.
  Theo học chương trình đại học môn tiếng Anh theo dạng ngoại ngữ cho người nước ngoài. Học tiếng Nga như ngoại ngữ thứ hai của khóa học.
 • 1989-1994

  Hanoi Mining and Geology University ĐH Mỏ Địa Chất

  Studied cartography and geodesy at Hanoi University of Mining and Geology. Took other courses such as remote sensing, computer programming, geology, physics, mathematics, statistics and map publishing.
  Theo học chuyên ngành bản đồ, trắc địa tại trường Đại học Mỏ Địa Chất. Tham gia các khóa học về viễn thám, lập trình máy tính, địa chất, vật lý, toán, thống kê và công nghệ xuất bản bản đồ.

Skills & Things about me - Khả năng và sở thích

4♥
photographer - chụp ảnh
5♥
Database - Cơ sở dữ liệu
5♥
RS-GIS - Viễn thám GIS
4♥
Agriculture - Ứng dụng nông nghiệp
4♥
Weather Info - Thời tiết

Portfolio

Những dự án gần đây


Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

RIICE Project

Remote sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging economies (RIICE) is a public-private partnership aiming to reduce the vulnerability of rice smallholder farmers in low-income countries in Asia. The parties make use of remote sensing technologies to map and observe rice growth in selected regions in Asia (Cambodia, India, Thailand and Vietnam). Such information helps governments to make the necessary provision to meet potential food shortages given that rice is the most important crop for most Asian countries.

RIICE Vietnam presents results of rice monitoring in Vietnam. Managed by National Institute of Agricultural Planning and Projection (NIAPP), the second phase of RIICE focuses on 8 provinces in the Red River delta (Ha Noi, Ha Nam, Hai Phong, Thai Binh, Nam Dinh, Hung Yen, Hai Duong, Bac Ninh), and two to other provinces in the Mekong River delta (An Giang and Dong Thap).

RIICE Vietnam is a consortium between NIAPP, IRRI, Sarmap and Can Tho University (CTU). In this phase, RIICE is working on:

- Rice cultivation area by season at district and commune levels;
- Yield forecast and product estimation at district and commune levels;
- Damage by disease or disaster (by flood and drought).

Utilizing cutting-edged technologies of radar satellite image processing, RIICE provides timely information on rice production to policy makers and farmers. A key option at hands for governments is to establish agricultural insurance solutions to protect rice small-holder farmers. In the same way, the risks involved in agricultural lending by banks to rice small-holder farmers can be reduced through insurance that protects the farm loans against default risks due to yield losses and thus trigger more investments in agricultural production.

My responsibility in RIICE project: Technical lead
▫ Rice area monitoring with radar satellite imagery: Red river and Mekong river regions
▫ Rice yield forecast with Oryza model
▫ Field survey lead
▫ Report and database management
▫ WebGIS developer and Bulletin writer

RIICE website can be accessed via: http://www.riicevn.orgDự án Hệ thống Thông tin Viễn thám và Bảo hiểm cây trồng Tại các nền kinh tế mới nổi (RIICE) là một dự án theo mô hình quan hệ đối tác công-tư nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của nông dân trồng lúa ở các nước thu nhập thấp ở châu Á. Các bên sử dụng các công nghệ viễn thám để lập bản đồ và quan sát quá trình sản xuất lúa ở một số khu vực châu Á (Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam). Những thông tin này giúp các chính phủ thực hiện các điều khoản cần thiết để đáp ứng tình trạng thiếu lương thực tiềm năng vì gạo là cây trồng quan trọng nhất đối với hầu hết các nước châu Á.

RIICE Việt Nam thực hiện giám sát tình hình sản xuất lúa gạo ở Việt Nam. Được quản lý bởi Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP), giai đoạn II của RIICE tập trung vào 8 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh), và hai tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long (An Giang và Đồng Tháp).

RIICE Việt Nam là một dự án liên kết giữa NIAPP, IRRI (Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế), Sarmap (công ty phần mềm Thụy Sỹ) và Đại học Cần Thơ (CTU). Trong giai đoạn này, RIICE tiến hành một số công việc chính, bao gồm giám sát:

- Diện tích canh tác lúa theo mùa ở cấp huyện và cấp xã;
- Dự báo năng suất và ước tính sản lượng lúa ở cấp huyện và xã;
- Thiệt hại do sâu bệnh hoặc thiên tai (do lũ lụt và hạn hán).

Bằng phương áp ứng dụng công nghệ xử lý ảnh vệ tinh radar, RIICE cung cấp thông tin kịp thời về sản xuất lúa gạo cho các nhà hoạch định chính sách và người dân trồng lúa. Một lựa chọn quan trọng mang đến cho các cơ quan chính phủ là hỗ trợ thiết kế các giải pháp bảo hiểm nông nghiệp để bảo vệ những hộ nông dân trồng lúa. Tương tự như vậy, các rủi ro liên quan đến việc cho vay vốn sản xuất nông nghiệp của các ngân hàng đối với hộ nông dân trồng lúa nhỏ có thể được giảm thiểu thông qua bảo hiểm để bảo vệ các khoản vay giúp trang trại chống lại rủi ro từ tổn thất năng suất và từ đó kích thích đầu tư nhiều hơn cho sản xuất nông nghiệp.

Trách nhiệm của tôi trong dự án RIICE: Giám đốc kỹ thuật

▫ Giám sát diện tích lúa với tư liệu ảnh vệ tinh radar: khu vực đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
▫ Dự báo sản lượng lúa gạo với mô hình Oryza
▫ Thiết kế và giám sát tình hình sản xuất tại thực địa
▫ Lập báo cáo và quản lý cơ sở dữ liệu
▫ Phát triển hệ thống WebGIS và biên tập các bản tin theo dõi lúa

Trang web của dự án RIICE có thể được truy cập qua địa chỉ: http://www.riicevn.org


GREENcoffee Project

Project purpose: Implementation of a financially sustainable information service that supports 100.000 coffee farmers to increase their production, income, food security and reduces the inputs of water, fertilizer and pesticides. The service will eventually be owned and hosted by the company ERIPT with support from the public-private Dutch and Vietnamese partners. The services can easily be extended for other types of crops and/or implemented to other regions in Vietnam.

Number and type of food producers (target user group) to be reached in 3rd project year: At least 100.000 coffee farmers in the Central Highlands of Vietnam.

Main information need of the target user group coffee farmers:

- Coffee farmers in the Central Highlands rely on the national media, mainly television, for very general information which they found insufficient for good crop planning.
- Around 30% of the coffee farmers do receive some form of extension assistance on more efficient irrigation practices and fertilizer/ pesticide use. The survey in Dak Lak province, showed that coffee smallholders applied 1,050 litres per tree per irrigation, and irrigated 3.8 times during the dry season, on average. These irrigation inputs are substantially higher than the recommended irrigation input of 400 and 650 litres per tree in two to four dry season irrigations.
- There is a need for more specific information on weather, rain and humidity forecasts, daily coffee prices and price forecast, farming techniques, extreme weather conditions, pests and diseases.
- Farmers also expressed their willingness and constraints to use SMS services for the
above information.

My contribution to the project:

▫ Daily weather information service provider
▫ Drought warning
▫ Coffee area monitoring with remotely sensed data
▫ GIS database management.

The project website can be access via: http://thongtincaphe.vn
Mobile App for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.monkey.iccoMục tiêu dự án: Vận hành hệ thống dịch vụ thông tin theo hướng bền vững về mặt tài chính nhằm hỗ trợ cho 100.000 nông dân trồng cà phê trong việc tăng năng suất, sản lượng, tăng thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực, tối ưu sử dụng nguồn nước, hạn chế sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu. Dự án sau khi hoàn thành sẽ được chuyển giao lại cho Viện Kinh tế Bưu điện (ERIPT) với sự hỗ trợ từ các đối tác tư nhân phía Hà Lan và các đối tác thuộc khối nhà nước của Việt Nam. Các dịch vụ triển khai trong dự án sẽ được mở rộng hơn cho nhiều loại hình cây trồng khác cũng như áp dụng ở nhiều khu vực khác nhau trong nước.

Vài nét về đối tượng thụ hưởng:

- Nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên phụ thuộc nhiều vào các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, truyền hình để lấy thông tin phục vụ canh tác cà phê. Họ thấy rằng các thông tin này còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được các yêu cầu vê thông tin phục vụ trồng và tiêu thụ sản phẩm cà phê.
- Khoảng 30% nông dân trồng cà phê nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài về các vấn đề nước tưới, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu. Dữ liệu điều tra khả thi của GREENcoffee tại tỉnh Đăk Lăk cho thấy các hộ nông dân cá thể sử dụng 1.050 lít nước mỗi vụ cho một cây trồng, phun làm 3.8 đợt vào mùa khô. Các số liệu nước tưới cho thấy nông dân trồng cà phê sử dụng nhiều nước tưới hơn mức cần thiết từ 400 đến 650 lít cho mỗi cây trong 2 đến mùa khô gần đây.
- Nhu cầu về thông tin thời tiết, dự báo lượng mưa, độ ẩm, giá cả cà phê hàng ngày và dự báo giá thị trường, kỹ thuật canh tác, các hiện tượng thời tiết cực đoan, sâu bệnh đang trở nên cấp thiết.
- Các hộ nông dân thể hiện mong muốn được sử dụng dịch vụ nhắn tin (SMS) để nhận những thông tin đó hàng ngày.

Những đóng góp của tôi trong dự án:

▫ Cung cấp dịch vụ thông tin thời tiết hàng ngày cho toàn vùng Tây Nguyên
▫ Dự báo hạn hán
▫ Theo dõi diện tích trồng cà phê bằng công nghệ viễn thám
▫ Quản lý cơ sở dữ liệu GIS của dự án.

Trang web của dự án đặt tại địa chỉ: http://thongtincaphe.vn
Ứng dụng cho mobile phone trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.monkey.icco


Locations with daily weather information
Các vị trí được cung cấp thông tin thời tiết hàng ngày

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

VNSAT Project (World Bank)

In June 2013, the Prime Minister of Vietnam approved the Agricultural Restructuring Plan (ARP) prepared by the Ministry of Agriculture and Development (MARD). The Plan calls for a shift in sectoral goals beyond physical targets to include a broader set of indicators of sustainable development. Particular reference was given to addressing adverse environmental impacts of certain agricultural expansion processes and the need to mainstream effective environmental management practices into agricultural sector. The Plan also called for the broad application of collaborative arrangements among government agencies, the private sector, farmer/ community organizations, and the scientific community – the so-called ‘4 houses’.

The strategic orientation of the Vietnam Sustainable Agricultural Transformation Project (vnSAT) is to support the implementation of the Government's ARP. It will do so with a combination of assistance to policy and institutional reform that supports the reorientation of the central line ministry, MARD, and associated public agencies as well as key private sector stakeholders, and targeted support to two critical sectors where conditions are most suited to the rapid implementation of the new approach embodied in the ARP. A combination of policy and institutional reform and results in two key sectors will deliver real results for beneficiary farmers, and will demonstrate the merits of this new orientation thereby building support for the continued implementation of the strategy. VnSAT comprises of four components:

▫ Component A: Institutional Strengthening to Support Agricultural Transformation.
▫ Component B: Supporting Sustainable Rice-Based Systems.
▫ Component C: Supporting Sustainable Coffee Production and Rejuvenation
▫ Component D: Project Management, Monitoring and Evaluation

The Project will be implemented in five provinces in the Central Highland and the eight provinces in the Mekong Delta of Vietnam.

In this project, I've been in charge of technical works for Workpackage B and C, including:
▫ Rice and coffee database design for WP-B and WP-C.
▫ Design and implement WebGIS database for project monitoring, WP-C.
▫ GIS Data analysis, WP-C.
▫ Update project progress, outputs for project monitoring, WP-C.
▫ Training course design for capacity building, WP-C.

The project's WP-C website can be access here: http://vnsat.rsc-niapp.comVào tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp (ARP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển (MARD) chuẩn bị. Kế hoạch kêu gọi một sự thay đổi trong các mục tiêu của ngành vượt ra ngoài mục tiêu vật lý để bao gồm một bộ chỉ số rộng lớn hơn về phát triển bền vững. Tham khảo cụ thể đã được đưa ra để giải quyết các tác động bất lợi về môi trường của một số quá trình mở rộng nông nghiệp và sự cần thiết phải lồng ghép các hoạt động quản lý môi trường hiệu quả vào ngành nông nghiệp. Kế hoạch cũng kêu gọi áp dụng rộng rãi các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức nông dân / cộng đồng và cộng đồng khoa học - gọi chung là '4 nhà'.

Định hướng chiến lược của Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững Việt Nam (VnSAT) là hỗ trợ thực hiện ARP của Chính phủ. Dự án sẽ được tiến hành với sự kết hợp của hợp phần hỗ trợ cải cách chính sách và thể chế hỗ trợ việc định hướng lại bộ trung tâm, Bộ NN & PTNT và các cơ quan công quyền liên quan cũng như các bên liên quan trong khu vực tư nhân và hỗ trợ mục tiêu cho hai lĩnh vực quan trọng để triển khai nhanh phương pháp mới được thể hiện trong ARP. Một sự kết hợp giữa cải cách chính sách và thể chế và kết quả trong hai lĩnh vực chính sẽ mang lại kết quả thực sự cho nông dân hưởng lợi, và sẽ chứng minh những thành tích của định hướng mới này, từ đó tăng cường hỗ trợ cho việc tiếp tục thực hiện chiến lược. VnSAT bao gồm bốn hợp phần:

▫ Hợp phần A: Tăng cường thể chế hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp.
▫ Hợp phần B: Hỗ trợ sản xuất lúa bền vững.
▫ Hợp phần C: Hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững và tái canh.
▫ Hợp phần D: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.

Dự án sẽ được thực hiện tại 5 tỉnh ở Tây Nguyên và 8 tỉnh ở ĐBSCL.

Trong dự án này, tôi đã phụ trách các công việc kỹ thuật cho Workpackage B và C, bao gồm:

▫ Thiết kế cơ sở dữ liệu lúa gạo và cà phê cho WP-B và WP-C.
▫ Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu WebGIS để giám sát dự án, WP-C.
▫ Phân tích dữ liệu GIS, WP-C.
▫ Cập nhật tiến độ dự án, đầu ra để giám sát dự án, WP-C.
▫ Thiết kế khóa đào tạo để xây dựng năng lực, WP-C.

Trang web của hợp phần C dự án có thể truy cập tại đây: http://vnsat.rsc-niapp.com
Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

ICA Project

Impacts of climate change and adapting bio-security measure for aquaculture in northern Vietnam” project was initially signed on December 6th, 2011 between the Embassy of Denmark and Research Institute for Aquaculture No.1 and will be implemented in main aquaculture areas in the northern Vietnam for a period of 3 years, from 12/2011 to 12/2014 with the total budget at DKK 4.774.689 (around US $950.000 estimated). ICA project is a non-refundable technical assistance from Danida Fellowship Center (DFC), Denmark. The host organization is Research Institute for Aquaculture No.1, Danish partners and technical advisors come from Department for Veterinary Disease Biology, Faculty of Life Sciences, University of Copenhaghen (UC – LIFE).

Buiding on the research question ”How climate change impact to aquaculture infrastructure, fish diseases, food safety, and aquaculture farmer’s livelihood?”, the target of ICA project is to assess the impacts of climate change to aquaculture in northern Viet Nam and propose adapting measures for sustaining aquaculture development and improving biosecurity. The project will also propose and disseminate mitigation measures of climate change for major aquaculture system to authorities, farmers and other stakeholders.

ICA Project includes 4 main work-package: Project management, PhD courses and training; Climate change impact models of major aquaculture systems; Climate change and bio-security of aquaculture; Communication and dissemination. The output of the project will be Set of GIS map of major aquaculture system of northern of Vietnam; list of key climatic factors that affect the aquaculture production; GIS models to predict the future impacts of climate change to major aquaculture system; description of impact of climate change on livelihood of aquaculture farmers; describe impact of climate change on food safety of cultured aquatic organisms; current use and recommend prudent practice of probiotic and antimicrobial in aquaculture; 2 PhD and 5 MsC (2 international MsC and 3 national MsC). Also, in this project, policy recommendation for central and local governments; report of recommendation adapting measures for aquaculture farmers, local authorities, and other identified stakeholders will be proposed.

My part in ICA project:

▫ Technical lead in aquaculture system mapping for northern Vietnam
▫ Change detection in aquaculture area of northern provinces
▫ Marine cage mapping for Cat Ba island in large scale
▫ Aqua-modelling for product estimation for Cat Ba marine cage
▫ Fish and shrimp mapping for Nghe An province in large scale
▫ Database and WebGIS development

Project website can be accessed here: http://ica.ria1.orgDự án ICA  là dự án hỗ trợ kỹ thuật viện trợ vốn ODA không hoàn lại từ chính phủ Đan Mạch, cơ quan chủ quản dự án là Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam. Chủ dự án là Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, đối tác Đan Mạch là Khoa Khoa học đời sống, Đại học Copenhagen (LIFE-UC). Đại diện phía Việt Nam, Tiến sĩ Phan Thị Vân, Phó Viện trưởng phụ trách Viện là giám đốc dự án, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng phòng Thông Tin – Hợp tác quốc tế- Đào tạo, là điều phối nghiên cứu. Đại diện cho phía đối tác Đan Mạch là Giáo sư Anders Dalsgaard, các cộng sự tham gia là Giáo sư Kurt Buckmann, Tiến sĩ Henry Madsen, Tiến sĩ Annette Kjær Ersbøll và ông Jesper Hedegaard Clausen.

Dự án được chính thức phê duyệt từ ngày 6/12/2011 và dự kiến sẽ thực hiện trong vòng 3 năm, từ 12/2011 tới 12/2014 với kinh phí được duyệt tương đương 950.000 USD. Dự án dự kiến được thực hiện trên miền Bắc Việt nam, trong đó tập trung vào một số huyện ven biển của các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An.

Mục tiêu của dự án là đánh giá được các tác động của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng, môi trường và an toàn sinh học của các hệ thống nuôi trồng thủy sản (NTTS) chính tại miền Bắc Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng được và phổ biến những khuyến nghị thích ứng với BĐKH cho NTTS miền Bắc Việt Nam cho cán bộ, người dân tham gia NTTS và các bên có liên quan. Với những mục tiêu như trên, hoạt động của dự án bao gồm bốn gói công việc chính là: 1)  quản lý dự án, các khóa học, tập huấn; 2) mô hình hóa các tác động của BĐKH lên cơ sở hạ tầng NTTS chính; 3) Biến đổi khí hậu và an toàn sinh học NTTS; 4) Tuyên truyền và phổ biến khuyến nghị.

Dự án dự kiến sẽ xây dựng được bộ bản đồ và mô hình GIS mô tả và dự báo những mức độ chịu tác động khác nhau của BĐKH tại các vùng NTTS  miền Bắc Việt Nam. Xác định được tác động của BĐKH lên đa dạng sinh học các tác nhân gây bệnh của các loài thủy sản nuôi chính của miền Bắc Việt Nam. Miêu tả tác động của BĐKH  lên an toàn thực phẩm của các loài thủy sản nuôi trồng, miêu tả hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất, chất vi sinh trong NTTS và đề xuất hướng sử dụng phù hợp cho NTTS ở miền Bắc Việt Nam. Xây dựng và giới thiệu những mô hình trình diễn thích ứng tốt với BĐKH cho NTTS đến với người dân NTTS và cán bộ địa phương ở miền Bắc Việt Nam có xem xét đến vấn đề bình đẳng giới.

Những đóng góp của tôi trong dự án ICA:

▫ Trưởng nhóm thành lập bản đồ hệ thống nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam
▫ Phân tích biến động hiện trạng nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam
▫ Thành lập bản đồ nuôi cá lồng tỷ lệ lớn tại huyện đảo Cát Bà
▫ Lập mô hình ước tính sản lượng nuôi cá lồng tại đảo Cát Bà
▫ Xây dựng bản đồ nuôi tôm cá tỷ lệ lớn cho tỉnh Nghệ An
▫ Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý hệ thống WebGIS của dự án

Trang web của dự án có thể được truy cập tại đây: http://ica.ria1.org

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Dự án Theo Dõi Lúa vùng Đồng bằng sông Hồng

Project "Monitoring rice production in the Red River Delta using remote sensing data" to implement the rice monitoring task from 2010 to 2012 using MODIS satellite images by Ministry of Agriculture and Rural Development.

With the use of MODIS satellite images, rice production in the Red River Delta has been updated regularly. Planting area as well as rice harvesting time are analyzed from satellite images, allowing managers to continuously monitor production in the area.

The model of rice yield is based on linear regression data reported by the local departments from 2007 to present, combining the vegetation index, environmental index, water surface, heat ... allows early forecast of yield and yield of each crop, time 1 month before harvest.

The results of the rice production monitoring of the project were presented at three international workshops and four in-country workshops, which were highly appreciated by the experts for the quality and timeliness of the information.

The website of the project is located at http://www.theodoilua.com

My contributions to the project: Technical lead

▫ Develop a set of maps to monitor the progress of rice cultivation
▫ Develop a set of maps to track the progress of rice harvest
▫ Develop a set of maps to monitor rice growing status
▫ Develop a set of maps to monitor the impact of natural disasters (floods, droughts) on the rice area
▫ Statistics of rice cultivation area (by district)
▫ Forecast of productivity, output of crops (district level)
▫ Build and manage the WebGIS system and project database
▫ Project reports and presentationDự án "Sử dụng Viễn thám thu thập thông tin giám sát, cảnh báo tình hình sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Hồng" thực hiện nhiệm vụ theo dõi lúa từ năm 2010 đến 2012 sử dụng ảnh vệ tinh MODIS do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì.

Với việc ứng dụng ảnh MODIS, tình hình sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Hồng được cập nhật liên tục, thường xuyên. Diện tích gieo trồng cũng như tiến độ gặt lúa được phân tích từ trên ảnh vệ tinh cho phép các nhà quản lý giám sát liên tục tình hình sản xuất trong khu vực.

Mô hình dự báo năng suất lúa dựa trên hồi quy tuyến tính số liệu báo cáo từ các Sở, ban ngành địa phương thời gian từ năm 2007 đến nay, kết hợp các chỉ số thực vật, chỉ số môi trường, mặt nước, nhiệt độ... cho phép dự báo sớm năng suất và sản lượng lúa của từng vụ, thời gian 1 tháng trước kỳ thu hoạch.

Các kết quả giám sát hoạt động sản xuất lúa của dự án đã được trình bày tại 03 hội thảo quốc tế và 04 hội thảo trong nước, được các chuyên gia đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời của thông tin.

Trang web của dự án được đặt tại địa chỉ: http://www.theodoilua.com

Những đóng góp của tôi trong dự án: Giám đốc kỹ thuật

▫ Xây dựng bộ bản đồ theo diễn tiến độ gieo trồng lúa.
▫ Xây dựng bộ bản đồ theo dõi tiến độ thu hoạch lúa.
▫ Xây dựng bộ bản đồ theo dõi tình hình sinh trưởng lúa.
▫ Xây dựng bộ bản đồ theo dõi ảnh hưởng của thiên tai (ngập lụt, hạn hán) đến diện tích lúa.
▫ Thống kê diện tích trồng lúa từng vụ (cấp huyện).
▫ Dự báo năng suất, sản lượng các vụ (cấp huyện).
▫ Xây dựng và quản lý hệ thống WebGIS và cơ sở dữ liệu dự án
▫ Viết báo cáo và trình bày kết quả dự án

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Where do they sell fertilizers

It's a protocol I made to describe data mining techniques in agricultural applications. In this small project, the output is a map showing point locations where fertilizer distributors in Vietnam are.

To start from scratch, let's imagine how to answer some questions:


 1. Question 1: How do I get a list of fertilizer distributors in Vietnam? Automatically?
 2. Question 2: Where are they located?
 3. Question 3: Is it possible to have their contact information?
 4. Question 4: Can it be displayed in an online map with pop-up dialogbox when I click on a point?

To answer these questions, an algorithm is made with a few simple techniques:


 1. Question 1: The list can be retrieved from such a yellow pages website or an online business information website (http://trangvangvietnam.com). To make the process automatic, you'll need to use an information extraction tool (import.io or Web Data Extractor).
 2. Question 2: From their business address, you'll know where they are. You can also turn these addresses into (x,y) coordinates with a geocode tool. This tool can be Geocode Cells (mlucool) that runs as an extension within your Google Fusion Table.
 3. Question 3: Contact information can be retrieve from that yellow pages website.
 4. Question 4: With a pair of (x,y) / (lat/long) coordinates, you'll be able to make an online map using Google Fusion Table. The pop-up dialogbox showing information can be customized within your Google Fusion Table.
Simple steps to success:

1. Download/purchase and prepair tools before you start:
  1. Make sure you have an Google account to use Google Fusion Table.
  2. Make sure you run Chrome web browser.
  3. Make sure you have accessed to Google Drive and enabled Google Fusion Table.
  4. Make sure you have import.io or Web Data Extractor software.

Google  Fusion Table needs to be enabledWeb Data Extractor software

2. Access to your yellow pages website where you want to get the information. Use the search box to search for what you want. For example, in this case, you can search for "fertilizer" or "phân bón" (in Vietnamese language).


Search result for fertilizer

3. Copy the weblink from Chrome web address box.
4. Open Web Data Extractor or import.io to paste this weblink in. Then use the data mining configuration tool within any software to retrieve data in a table format.


The interface of Web Data Extractor after pasting weblink from Chrome with search keywords

The guides for extration of data from a website to a clean table can be read from the software's online manual/help. I do not copy it here for redundancy reason.

After running such batch information retrieval, you'll be able to export results into a CSV (Excel) table. It lists all fertilizer distributors in Vietnam with their contact information, addresses, telephone numbers, websites, emails....

5. Import this CSV table into your Google Fusion Table and start looking for an extention called Geocode Cells (from mlucool company).


Type in Geocode Cells from your Google Fusion extension search box and install it as an extension for Google Fusion Table


The CSV file on Google Fusion Table after being imported

6. Run Geocode Cells extension to get the (Lat/Long) coordinates from the distributor's address, see the example bellow for details.


In this example, you'll select a cell (or some cells) in Diachi column. Run the Geocode Cells like shown in the menu. If successful, a pair of (Lat/Long) coordinates will be inserted into Lat and Lng columns of your Fusion Table. In case of failure, you can modify the address so that it helps retrieve correct information.

By doing this, you'll be able to turn all verbal addresses into (x,y) or (Lat/Long) numeric data. This data will then be used to locate each record into your map.

7. Make your Google Fusion Table ready to map

I've made some small modification to the Fusion Table so that it fits the required format for mapping a Fusion Table. Not only re-formatting the table to make it look nice, I also changed the key field names (Lat/Lng) to (Latitude/Longitude). These two fields (Latitude and Longitude) are keywords from Google which enable the Fusion Table to recognize where you've stored (x,y) coordinate of your point.  After that, you'll be able to show the map.


Google Fusion Table's map

When you switch to "Map of Latitude" tab, you'll see your map there. Still a few steps to go before this map is laying within you website. I bet it's simple and you can make it by your own. If you want to share this map, make sure to enable it to public share. This enable people to see and interact with your map without logging onto their Google accounts. Of course, they will not be able to modify your map as long as you don't allow them. You can get these codes to embed this map into your website with blocks like this:
Now your map can be displayed as below
Bài viết này minh họa một số kỹ thuật phân tích và truy vấn dữ liệu ứng dụng trong ngành nông nghiệp. Dự án nhỏ này sẽ cho ra kết quả là một bản đồ chỉ dẫn vị trí các điểm phân phối phân bón trên toàn lãnh thổ Việt Nam cùng các thông tin đi kèm.

Để bắt đầu từ cái gọi là "tay không bắt giặc" hoặc "tay trắng", chúng ta sẽ tìm cách trả lời một số câu hỏi sau:


 1. Câu hỏi 1:  Làm thế nào mà tôi có thể lấy được một danh sách các điểm phân phối phân bón trên toàn lãnh thổ Việt Nam? Làm tự động có được không?
 2. Câu hỏi 2: Vị trí của các doanh nghiệp này ở đâu?
 3. Câu hỏi 3: Liệu có thể truy vấn được các thông tin về những doanh nghiệp này?
 4. Câu hỏi 4: Tôi có thể làm một bản đồ trực tuyến hiển thị vị trí các doanh nghiệp này, đồng thời hiển thị hộp thông tin khi nháy chuột lên vị trí một doanh nghiệp?

Để trả lời các câu hỏi này, chúng ta cần xây dựng một thuật toán với một số bước đơn giản như sau:


 1. Câu hỏi 1: Bản danh sách các doanh nghiệp có thể được lấy từ những trang web kiểu "Những trang vàng" hoặc "Thông tin doanh nghiệp" có đầy rẫy trên mạng Internet (http://trangvangvietnam.com). Để thu thập thông tin một cách tự động, chúng ta cần sử dụng hệ thống phần mềm có chức năng tự động quét và chiết xuất thông tin như import.io hoặc Web Data Extractor.
 2. Câu hỏi 2: Từ các địa chỉ doanh nghiệp thì chúng ta có lần ra họ ở đâu. Chúng ta có thể biến các địa chỉ thông thường này thành các bộ tọa độ (x,y) với công cụ Geocode (thường là miễn phí trên mạng Internet). Một trong những công cụ đó là Geocode Cells (của hãng mlucool). Đây là một module mở rộng (extension) của bảng tính Google Fusion Table. Nếu bạn không biết Google Fusion Table là gì, xin xem tiếp phía dưới.
 3. Câu hỏi 3: Các thông tin khác về doanh nghiệp có thể được lấy từ trang web "Những trang vàng" thông qua hệ thống chiết xuất thông tin.
 4. Câu hỏi 4: Với một cặp tọa độ (x,y) / (lat/long), bạn có thể hoàn toàn lập một bản đồ trực tuyến hiển thị các doanh nghiệp đó bằng công cụ Google Fusion Table. Cái này hoàn toàn miễn phí và chạy rất nhanh. Bảng thông tin pop-up khi nhấp chuột lên điểm vị trí của doanh nghiệp cũng có thể được chế biến ngay trong bảng Google Fusion Table của bạn.
Vài bước cơ bản để dẫn đến thành công:

1. Bạn cần mua hoặc tải về một số công cụ sau:
  1. Trước tiên, cần có một tài khoản của Google để sử dụng Google Fusion Table.
  2. Bạn cần phải chạy trình duyệt Chrome của Google.
  3. Bạn cần phải biết cách truy nhập vào Google Drive của mình và kích hoạt ứng dụng Google Fusion Table trong đó.
  4. Bạn cần phải có phần mềm import.io hoặc Web Data Extractor.

Bảng tính Google Fusion Table cần phải được kích hoạt như vậyGiao diện phần mềm Web Data Extractor

2. Truy cập vào trang web "những trang vàng" như đã giới thiệu để lấy thông tin. Bạn nên sử dụng hộp tìm kiếm để tìm từ khóa "phân bón". Tất nhiên là ngoài "phân bón" thì bạn còn có thể tìm nhiều thứ khác nữa ở trên này.


Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "phân bón"

3. Bạn nên chép (copy) địa chỉ trang web sau khi tìm kiếm từ khóa "phân bón" vào bộ nhớ.
4. Mở phần mềm Web Data Extractor hoặc import.io để dán (paste) địa chỉ trang web trong bộ nhớ vào thanh địa chỉ của chúng. Sau đó sử dụng các bước truy vấn dữ liệu tự động mà phần mềm đã thiết kế cho bạn để có được thông tin dưới dạng bảng số liệu.


Giao diện của phần mềm Web Data Extractor sau khi đã dán địa chỉ tìm kiếm từ trình duyệt với từ khóa tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm truy vấn thông tin có thể được học trên mạng hoặc trong phần hướng dẫn của phần mềm. Các hướng dẫn này sẽ không được mô tả tại đây vì có lẽ không cần thiết lắm. Chúng tôi mặc định bạn đủ khả năng để tìm hiểu cách sử dụng các phần mềm truy vấn và chiết xuất thông tin này.

Sau khi thực hiện các tác vụ truy vấn và chiết xuất thông tin, bạn sẽ xuất kết quả ra một tập tin có định dạng CSV (Excel). Tập tin này liệt kê các thông tin về doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, trang web, email.... của từng doanh nghiệp có trong kết quả truy vấn.

5. Nhập tập tin CSV vào Google Fusion Table của bạn và bắt đầu tìm kiếm một tiện ích mở rộng có tên là Geocode Cells (của hãng mlucool ). Tiện ích này cho phép bạn biến các địa chỉ thông thường thành cặp tọa độ (x,y) xác định vị trí của doanh nghiệp theo địa chỉ đó.


Nhập từ khóa "Geocode Cells" trên hộp tìm kiếm của Google Fusion và cài đặt tiện ích này vào môi trường Google Fusion Table của bạn


Nội dung tập tin CSV file trong Google Fusion Table của bạn sau khi đã được nhập vào

6. Chạy tiện ích Geocode Cells để truy vấn cặp tọa độ (Lat/Long) từ địa chỉ của doanh nghiệp, minh họa trong hình phía dưới.


Trong ví dụ này, bạn sẽ chọn 1 hoặc nhiều ô trong cột địa chỉ doanh nghiệp Diachi. Tiếp đến chạy tiện ích Geocode Cells như các thao tác trong hình từ menu của Fusion Table. Nếu truy vấn thành công, bạn sẽ có được 1 cặp tọa độ (Lat/Long) trong 2 cột mới có tên là Lat và Lng do tiện ích tạo ra. Trong trường hợp thất bại, bạn cần sửa lại địa chỉ doanh nghiệp một chút (bỏ đi một số thông tin thừa) rồi làm lại truy vấn như vừa rồi.

Với những thao tác này, bạn sẽ tạo ra được các cặp dữ liệu (x,y) hoặc (Lat/Long) dưới dạng tọa độ số. Các cặp số liệu này sẽ được sử dụng để xây dựng bản đồ vị trí các doanh nghiệp cung cấp phân bón.

7. Xây dựng bản đồ doanh nghiệp trên Google Fusion Table 

Chúng tôi đã thay đổi và định dạng lại một chút để bảng số liệu gọn gàng và đẹp hơn, đồng thời đưa bảng về đúng chuẩn định dạng của Fusion Table. Cụ thể hai trường (Lat/Lng) được đổi tên thành (Latitude/Longitude). Hai trường này (Latitude và Longitude) là tên hai trường từ khóa của Google Fusion Table nhằm giúp tiện ích này nhận dạng được các trường thông tin chứa tọa độ của bản ghi.  Sau bước này, bạn đã sẵn sàng để xem kết quả bản đồ.


Google Fusion Table's map

Khi bật sang thẻ "Map of Latitude", bạn sẽ thấy bản đồ của mình. Bước tiếp theo là kỹ thuật nhúng bản đồ này vào trang web của bạn. Bước này rất đơn giản nhưng đòi hỏi bạn phải chia sẻ (share) bản đồ cho đông đảo người dùng (public). Điều này cho phép ngay cả không đăng nhập vào tài Google của mình, những người dùng khác vẫn được quyền xem và thao tác với bản đồ của bạn, cho dù họ không có quyền thay đổi bản đồ đó. Bạn cần copy block sau vào bộ nhớ:
Đây là bản đồ của bạn sau khi đã được nhúng vào trang web.
Services

Hỗ trợ các dịch vụ


Data Analysis

Support advanced data analysis with spatial and non-spatial big datasets.
Hỗ trợ phân tích dữ liệu không gian và phi không gian với tập số liệu lớn.

Software Development

Software engineering and development for desktop, web-based and mobile devices.
Lập trình các ứng dụng cho máy tính, ứng dụng web và thiết bị di động.

Graphic Design

Graphic design with Photoshop, Illustrator, MS Publisher for books, poster and project documents.
Thiết kế đồ họa với Photoshop, Illustrator và MS Publisher xây dựng các poster và tài liệu dự án.

RS-GIS

Remote Sensing and GIS application development with optical and radar imageries for agriculture, fishery, forestry and public health sectors.
Xây dựng và phát triển các ứng dụng viễn thám, GIS cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và y tế cộng đồng.

Photography

On-field photography surveys and media publications.
Cung cấp các giải pháp điều tra chụp ảnh thực địa, và các bộ ảnh phục vụ truyền thông, quảng bá thông tin.

Database Management

Design, implement and master large GIS database with opensource and commercial softwares.
Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu GIS lớn với phần mềm mã nguồn mở và phần mềm thương mại.

RECENT WORK EXPERIENCES

Kinh nghiệm làm việc


WORKS

 • 2016-2019

  Technical Lead @ VnSAT Project

  Owner/Sponsor: MARD - World Bank
  ▫ Location: Vietnam, Central Highland
  ▫ Project's workpackages for rice and coffee database management
  ▫ Design and implement WebGIS database for project monitoring
  ▫ Data analysis
  ▫ Training course design for capacity building
 • 2016-2019

  technical consultant @ GREENcoffee Project

  Owner/Sponsor: NSO - Netherlands
  ▫ Location: Vietnam, Central Highland
  ▫ Daily weather information service provider
  ▫ Drought warning
  ▫ Coffee area monitoring with remotely sensed data
  ▫ GIS database management
 • 2016-2017

  Technical Lead @ RIICE Project

  Owner/Sponsor: MARD - SDC (Switzerland)
  ▫ Location: Vietnam, Red River and Mekong River deltas
  ▫ Rice area monitoring with radar satellite imagery
  ▫ Rice yield forecast with Oryza model
  ▫ Field survey lead
  ▫ Report and database management
 • 2016-2017

  Technical Lead @ Agri-Atlas Project

  Owner/Sponsor: MARD
  ▫ Location: Vietnam
  ▫ Technical supervisor for national atlas of agriculture
  ▫ GIS database engineering
  ▫ Graphical design and artwork supervision
  ▫ Report and output publication
 • 2015-2016

  Technical Consultant @ ICA Project

  Owner/Sponsor: RIA1 - DANIDA (Denmark)
  ▫ Location: Northern provinces, Vietnam
  ▫ Aquaculture system mapping for Northern Vietnam
  ▫ Aqua-system change during 1993-2000-2015
  ▫ Vulnerability assessment for aquaculture system
  ▫ WebGIS development and database management
 • 2014-2015

  Technical Lead @ VFD Project

  Owner/Sponsor: Vietnam Forest and Delta Project (USAID)
  ▫ Location: Nam Dinh province (Vietnam)
  ▫ Baseline survey for vulnerability assessment
  ▫ Climate change scenario development
  ▫ GIS database management
  ▫ Vulnerability mapping for rice and aquaculture
 • 2013-2016

  Technical Lead @ VAST Projects

  Owner/Sponsor: Vietnam Academy of Science and Technology
  ▫ Location: Lao Cai, Thanh Hoa, Hai Phong, Phu Yen provinces
  ▫ Baseline surveys for forest fire factors
  ▫ Model development for forest fire zoning
  ▫ Software development for forest fire zoning
  ▫ Remote sensing data analysis for model's inputs

CÔNG VIỆC

 • 2016-2019

  Phụ trách kỹ thuật @ Dự án VnSAT

  CQ chủ quản: Bộ NN PTNT - NH Thế Giới
  ▫ Địa điểm: Vùng Tây Nguyên - Việt Nam
  ▫ Giám sát việc xây dựng CSDL giám sát dự án cho các gói công việc
  ▫ Thiết kế và xây dựng CSDL WebGIS phục vụ giám sát
  ▫ Phân tích và tổng hợp dữ liệu
  ▫ Xây dựng tài liệu và tiến hành các khóa tập huấn
 • 2016-2019

  Trưởng nhóm kỹ thuật @ Dự án GREENcoffee

  CQ chủ quản: NSO - CP Hà Lan
  ▫ Địa điểm: Vùng Tây Nguyên - Việt Nam
  ▫ Cung cấp thông tin thời tiết hàng ngày
  ▫ Cảnh báo hạn hán
  ▫ Giám sát diện tích cà phê bằng CN Viễn thám
  ▫ Quản lý hệ thống CSDL GIS của dự án
 • 2016-2017

  Trưởng nhóm kỹ thuật @ Dự án RIICE

  CQ chủ quản: Bộ NN PTNT - SDC (Thụy Sỹ)
  ▫ Địa điểm: Vùng ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long
  ▫ Giám sát diện tích trồng lúa bằng ảnh vệ tinh radar
  ▫ Dự báo sớm năng suất các vụ bằng mô hình Oryza
  ▫ Thiết kế và tổ chức điều tra thực địa
  ▫ Lập các báo cáo, bản tin và quản lý CSDL dự án
 • 2016-2017

  Trưởng nhóm kỹ thuật @ Dự án Atlas Nông nghiệp

  CQ chủ quản: Bộ NN PTNT
  ▫ Địa điểm: Toàn quốc, 63 tỉnh thành
  ▫ Giám sát kỹ thuật toàn dự án
  ▫ Thiết kế và xây dựng CSDL GIS của dự án
  ▫ Thiết kế đồ họa và mỹ thuật
  ▫ Xây dựng báo cáo và các ấn phẩm bản đồ
 • 2015-2016

  Chuyên gia tư vấn @ Dự án ICA

  CQ chủ quản: Viện NC NT Thủy sản 1 (RIA1) - DANIDA (Đan Mạch)
  ▫ Địa điểm: Các tỉnh miền Bắc Việt Nam
  ▫ Lập bản đồ hệ thống nuôi trồng thủy sản miền Bắc
  ▫ Phân tích biến động hệ thống NTTS các năm 1993-2000-2015
  ▫ Xây dựng mô hình đánh giá tổn thương hệ thống NTTS trong điều kiện BĐKH
  ▫ Thiết kế và xây dựng hệ thống WebGIS của dự án
 • 2014-2015

  Phụ trách kỹ thuật @ Dự án VFD

  CQ chủ quản: Dự án Rừng và Đồng Bằng (VFD) - USAID
  ▫ Địa điểm: Tỉnh Nam Định
  ▫ Khảo sát thực địa, đánh giá mức độ tổn thương hiện tại
  ▫ Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu
  ▫ Thiết kế và quản lý CSDL GIS của dự án
  ▫ Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương đến trồng trọt và nuôi trồng thủy sản
 • 2013-2016

  Phụ trách kỹ thuật @ Các dự án của VAST

  CQ chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  ▫ Địa điểm: Các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Phòng và Phú Yên
  ▫ Tiến hành khảo sát đánh giá các yếu tố gây cháy rừng
  ▫ Xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng
  ▫ Phát triển phần mềm phân tích, cảnh báo nguy cơ cháy rừng
  ▫ Phân tích dữ liệu viễn thám và bản đồ phục vụ mô hình

Contact

Gửi tin nhắn


Adress/Địa chỉ

61 Hang Chuoi, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
61 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phone number

+(84) 97 892 9822

Email

dphuong@gmail.com