Tìm kiếm

Danh sách mã số vườn trồng và cơ sở đóng gói của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc

Vietnamese Farm Codes and Packagers for agricultural products exported to China Liên hệ Admin để có được thông tin này dưới định dạ...

Vietnamese Farm Codes and Packagers for agricultural products exported to China
Liên hệ Admin để có được thông tin này dưới định dạng Excel

Updating...


Dữ liệu công bố của Cục Bảo vệ Thực vật ngày 15/10/2019 về danh sách mã số vườn trồng và cơ sở đóng gói hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bao gồm các nhóm sau:

1. Danh sách mã số vườn trồng chuối của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
2. Danh sách mã số vườn trồng thanh long của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
3. Danh sách mã số vườn trồng mít của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
4. Danh sách mã số vườn trồng nhãn của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
5. Danh sách mã số vường trồng vải của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
6. Danh sách mã số vườn trồng chôm chôm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
7. Danh sách mã số vườn trồng dưa hấu của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
8. Danh sách mã số vườn trồng xoài của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
9. Danh sách mã số vườn trồng và cơ sở đóng gói măng cụt của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

P-GIS cập nhật vị trí tương đối và nội dung các bản danh sách này đến ngày 15/10/2019 tại đây.


The data published by the Plant Protection Department on October 15, 2019 on the list of Vietnamese farm codes and packagers for agricultural products exported to China includes the following groups:

1. List of banana farms 
2. List of dragon fruit farms
3. List of jackfruit farms
4. List of Vietnamese longan orchard export codes to China
5. List of lytchee farms
6. List of rambutan farms
7. List of watermelon farms
8. List of mango farms
9. List of mangosteen packaging facilities.

P-GIS updates the relative position and content of these lists until October 15, 2019 here.Xem thêm

0 Comments