Tìm kiếm

30 years of coastline change in Mekong region of Vietnam

30 theo dõi biến động đường bờ nước đồng bằng sông Cửu Long 30 years, long enough for someone to apparently detect by his human eyes the c...

30 theo dõi biến động đường bờ nước đồng bằng sông Cửu Long

30 years, long enough for someone to apparently detect by his human eyes the changes in coastline of Mekong region, Vietnam.

30 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một người có thể thấy rõ sự thay đổi của đường bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng mắt thường.
Satellite data is one of the most powerful data sources to support change detection of the earth's objects. Since Landsat satellite sensors have been at most utilized worldwide, their huge historical datasets are precious sources of information for research.

Dữ liệu viễn thám là một trong những nguồn dữ liệu tin cậy nhất để giám sát sự thay đổi của các sự vật trên bề mặt trái đất. Kể từ khi các vệ tinh Landsat được ứng dụng rộng rãi toàn cầu, kho dữ liệu đa thời gian của chúng trở nên những nguồn thông tin quý giá cho công tác nghiên cứu khoa học.Our team has utilized following tools, techniques and data sources to detect changes in coastline of Vietnam's Mekong region:

- Data: Landsat-5, Landsat-7 and Landsat-8, from 1988 to 2018.
- Tools: Google Earth Engine, QGIS.
- Techniques: Water surface detection, change detection.

Nhóm nghiên cứu của P-GIS đã sử dụng các công cụ, kỹ thuật và nguồn dữ liệu dưới đây để giám sát thay đổi đường bờ biến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam:

- Dữ liệu: Landsat-5, Landsat-7 and Landsat-8, từ 1988 đến 2018;
- Công cụ: Google Earth Engine, QGIS.
- Kỹ thuật: Kỹ thuật tách nước, kỹ thuật đánh giá biến động.

Our draft estimation has shown impressive facts for the period 1988-2018:

- The biggest expansion of the delta is on the West side of Kien Giang provice, gaining 2.5km over 30 years. This means 6.4m per month or 1.4m per week. Very impressive!
- The biggest erorsion is on the East side of Bac Lieu province, gaining 1.8km over 30 years. This means 4.6m per month or 1.15m per week. High alert!

I bet if you pay a little attention, you can easily see this change by your visual eyes. Just get back to the same place every month, the change is there.

Các số liệu thống kê sơ bộ của chúng tôi trong giai đoạn 1988-2018 đã chỉ ra một sự thật rất ấn tượng:

- Khu vực có sự bồi đắp lớn nhất nằm ở bờ Tây tỉnh Kiên Giang với độ "nở" ra 2.5km trong vòng 30 năm. Điều này tương đương 6.4m trong 1 tháng hoặc 1.4m mỗi tuần. Một con số rất ấn tượng.
- Khu vực bị sạt lở mạnh nhất ở bờ Đông tỉnh Bạc Liêu với vùng sạt lở mạnh nhất trong 30 năm là 1.8km, tương đương 4.6m mỗi tháng và 1.15m một tuần. Con số đáng báo động.

Tôi cho rằng nếu các bạn để ý một chút về việc này, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi bằng mắt thường. Hãy quay lại cùng một chỗ chỉ sau 1 tháng, bạn sẽ nhận ra có sự thay đổi.
Xem thêm

0 Comments