Tìm kiếm

China Aid Projects in Vietnam

The whole dataset geolocates Chinese Government-financed projects that were implemented between 2000-2014. It captures 3,485 projects worth ...

The whole dataset geolocates Chinese Government-financed projects that were implemented between 2000-2014. It captures 3,485 projects worth $273.6 billion in total official financing. The dataset includes both Chinese aid and non-concessional official financing.


This data set captures 79 projects for Vietnam. It shows on-going and implemented projects across the country.

Data source: AidData Research and Evaluation Unit. 2017. Geocoding Methodology, Version 2.0. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.------------

Bộ cơ sở dữ liệu chính gồm các dự án hỗ trợ bởi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được vận hành từ năm 2000 - 2014 trên toàn thế giới. Hệ thống dữ liệu bao gồm 2.485 dự án với tổng số vốn 273,6 tỷ đô la. Danh sách các dự án bao gồm các dự án tài trợ và không ưu đãi của chính phủ Trung Quốc.

Cơ sở dữ liệu cho Việt Nam bao gồm 79 dự án đã và đang vận hành trên toàn quốc. Thông tin được trích dẫn từ nguồn AidData của AidData Research and Evaluation Unit, năm 2017.


Xem thêm

0 Comments