Tìm kiếm

Summer rice crop 2018 in the Red River delta

Summer season in the Red River Delta starts right after the harvest of Spring season, during the first two weeks of June. Up to now, some ri...

Summer season in the Red River Delta starts right after the harvest of Spring season, during the first two weeks of June. Up to now, some rice fields have been ripe and successfully harvested. Beside the provinces with early rice such as Hanoi, Ha Nam and Hung Yen, the remaining provinces in the Red River Delta are still in the ripening stage.

Vụ mùa vùng đồng bằng sông Hồng bắt đầu ngay sau khi bà con nông dân thu hoạch lúa Xuân vào hai tuần đầu tháng 6/2018. Tính đến thời điểm hiện tại, một số nơi lúa đã chín và được gặt hái thành công. Bên cạnh những tỉnh có lúa sớm như Hà Nội, Hà Nam và một phần Hưng Yên, các tỉnh còn lại thuộc đồng bằng sông Hồng vẫn đang thời kỳ lúa làm hạt và chín.
According to a quick estimation from the Sentinel-1A satellite data acquired until September 20, 2018, the whole area has about 510,000 hectares of rice in the field. In the coming time, if not affected by natural disasters, the delta will be fully harvested, estimated total output of about 2.75 million tons of rice.Ước tính nhanh từ dữ liệu vệ tinh Sentinel-1A, đến thời điểm ngày 20/9/2018, toàn vùng hiện có khoảng 510.000 ha lúa trên đồng. Trong thời gian tới, nếu không bị ảnh hưởng của thiên tai thì toàn bộ diện tích lúa này sẽ được thu hoạch đầy đủ, ước tính tổng sản lượng toàn vùng khoảng 2,75 triệu tấn lúa.

The Red River delta includes 11 provinces: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Quảng Ninh.

Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Quảng Ninh.

Xem thêm

0 Comments