Tìm kiếm

Dự án Theo Dõi Lúa vùng Đồng bằng sông Hồng

Project "Monitoring rice production in the Red River Delta using remote sensing data" to implement the rice monitoring task from 2...

Project "Monitoring rice production in the Red River Delta using remote sensing data" to implement the rice monitoring task from 2010 to 2012 using MODIS satellite images by Ministry of Agriculture and Rural Development.

With the use of MODIS satellite images, rice production in the Red River Delta has been updated regularly. Planting area as well as rice harvesting time are analyzed from satellite images, allowing managers to continuously monitor production in the area.

The model of rice yield is based on linear regression data reported by the local departments from 2007 to present, combining the vegetation index, environmental index, water surface, heat ... allows early forecast of yield and yield of each crop, time 1 month before harvest.

The results of the rice production monitoring of the project were presented at three international workshops and four in-country workshops, which were highly appreciated by the experts for the quality and timeliness of the information.

The website of the project is located at http://www.theodoilua.com

My contributions to the project: Technical lead

▫ Develop a set of maps to monitor the progress of rice cultivation
▫ Develop a set of maps to track the progress of rice harvest
▫ Develop a set of maps to monitor rice growing status
▫ Develop a set of maps to monitor the impact of natural disasters (floods, droughts) on the rice area
▫ Statistics of rice cultivation area (by district)
▫ Forecast of productivity, output of crops (district level)
▫ Build and manage the WebGIS system and project database
▫ Project reports and presentationDự án "Sử dụng Viễn thám thu thập thông tin giám sát, cảnh báo tình hình sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Hồng" thực hiện nhiệm vụ theo dõi lúa từ năm 2010 đến 2012 sử dụng ảnh vệ tinh MODIS do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì.Với việc ứng dụng ảnh MODIS, tình hình sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Hồng được cập nhật liên tục, thường xuyên. Diện tích gieo trồng cũng như tiến độ gặt lúa được phân tích từ trên ảnh vệ tinh cho phép các nhà quản lý giám sát liên tục tình hình sản xuất trong khu vực.

Mô hình dự báo năng suất lúa dựa trên hồi quy tuyến tính số liệu báo cáo từ các Sở, ban ngành địa phương thời gian từ năm 2007 đến nay, kết hợp các chỉ số thực vật, chỉ số môi trường, mặt nước, nhiệt độ... cho phép dự báo sớm năng suất và sản lượng lúa của từng vụ, thời gian 1 tháng trước kỳ thu hoạch.

Các kết quả giám sát hoạt động sản xuất lúa của dự án đã được trình bày tại 03 hội thảo quốc tế và 04 hội thảo trong nước, được các chuyên gia đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời của thông tin.

Trang web của dự án được đặt tại địa chỉ: http://www.theodoilua.com

Những đóng góp của tôi trong dự án: Giám đốc kỹ thuật

▫ Xây dựng bộ bản đồ theo diễn tiến độ gieo trồng lúa.
▫ Xây dựng bộ bản đồ theo dõi tiến độ thu hoạch lúa.
▫ Xây dựng bộ bản đồ theo dõi tình hình sinh trưởng lúa.
▫ Xây dựng bộ bản đồ theo dõi ảnh hưởng của thiên tai (ngập lụt, hạn hán) đến diện tích lúa.
▫ Thống kê diện tích trồng lúa từng vụ (cấp huyện).
▫ Dự báo năng suất, sản lượng các vụ (cấp huyện).
▫ Xây dựng và quản lý hệ thống WebGIS và cơ sở dữ liệu dự án
▫ Viết báo cáo và trình bày kết quả dự án

Xem thêm

0 Comments