Tìm kiếm

VNSAT Project (World Bank)

In June 2013, the Prime Minister of Vietnam approved the Agricultural Restructuring Plan (ARP) prepared by the Ministry of Agriculture and D...

In June 2013, the Prime Minister of Vietnam approved the Agricultural Restructuring Plan (ARP) prepared by the Ministry of Agriculture and Development (MARD). The Plan calls for a shift in sectoral goals beyond physical targets to include a broader set of indicators of sustainable development. Particular reference was given to addressing adverse environmental impacts of certain agricultural expansion processes and the need to mainstream effective environmental management practices into agricultural sector. The Plan also called for the broad application of collaborative arrangements among government agencies, the private sector, farmer/ community organizations, and the scientific community – the so-called ‘4 houses’.

The strategic orientation of the Vietnam Sustainable Agricultural Transformation Project (vnSAT) is to support the implementation of the Government's ARP. It will do so with a combination of assistance to policy and institutional reform that supports the reorientation of the central line ministry, MARD, and associated public agencies as well as key private sector stakeholders, and targeted support to two critical sectors where conditions are most suited to the rapid implementation of the new approach embodied in the ARP. A combination of policy and institutional reform and results in two key sectors will deliver real results for beneficiary farmers, and will demonstrate the merits of this new orientation thereby building support for the continued implementation of the strategy. VnSAT comprises of four components:

▫ Component A: Institutional Strengthening to Support Agricultural Transformation.
▫ Component B: Supporting Sustainable Rice-Based Systems.
▫ Component C: Supporting Sustainable Coffee Production and Rejuvenation
▫ Component D: Project Management, Monitoring and Evaluation

The Project will be implemented in five provinces in the Central Highland and the eight provinces in the Mekong Delta of Vietnam.

In this project, I've been in charge of technical works for Workpackage B and C, including:
▫ Rice and coffee database design for WP-B and WP-C.
▫ Design and implement WebGIS database for project monitoring, WP-C.
▫ GIS Data analysis, WP-C.
▫ Update project progress, outputs for project monitoring, WP-C.
▫ Training course design for capacity building, WP-C.

The project's WP-C website can be access here: http://vnsat.rsc-niapp.com

Vào tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp (ARP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển (MARD) chuẩn bị. Kế hoạch kêu gọi một sự thay đổi trong các mục tiêu của ngành vượt ra ngoài mục tiêu vật lý để bao gồm một bộ chỉ số rộng lớn hơn về phát triển bền vững. Tham khảo cụ thể đã được đưa ra để giải quyết các tác động bất lợi về môi trường của một số quá trình mở rộng nông nghiệp và sự cần thiết phải lồng ghép các hoạt động quản lý môi trường hiệu quả vào ngành nông nghiệp. Kế hoạch cũng kêu gọi áp dụng rộng rãi các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức nông dân / cộng đồng và cộng đồng khoa học - gọi chung là '4 nhà'.

Định hướng chiến lược của Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững Việt Nam (VnSAT) là hỗ trợ thực hiện ARP của Chính phủ. Dự án sẽ được tiến hành với sự kết hợp của hợp phần hỗ trợ cải cách chính sách và thể chế hỗ trợ việc định hướng lại bộ trung tâm, Bộ NN & PTNT và các cơ quan công quyền liên quan cũng như các bên liên quan trong khu vực tư nhân và hỗ trợ mục tiêu cho hai lĩnh vực quan trọng để triển khai nhanh phương pháp mới được thể hiện trong ARP. Một sự kết hợp giữa cải cách chính sách và thể chế và kết quả trong hai lĩnh vực chính sẽ mang lại kết quả thực sự cho nông dân hưởng lợi, và sẽ chứng minh những thành tích của định hướng mới này, từ đó tăng cường hỗ trợ cho việc tiếp tục thực hiện chiến lược. VnSAT bao gồm bốn hợp phần:

▫ Hợp phần A: Tăng cường thể chế hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp.
▫ Hợp phần B: Hỗ trợ sản xuất lúa bền vững.
▫ Hợp phần C: Hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững và tái canh.
▫ Hợp phần D: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.

Dự án sẽ được thực hiện tại 5 tỉnh ở Tây Nguyên và 8 tỉnh ở ĐBSCL.

Trong dự án này, tôi đã phụ trách các công việc kỹ thuật cho Workpackage B và C, bao gồm:

▫ Thiết kế cơ sở dữ liệu lúa gạo và cà phê cho WP-B và WP-C.
▫ Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu WebGIS để giám sát dự án, WP-C.
▫ Phân tích dữ liệu GIS, WP-C.
▫ Cập nhật tiến độ dự án, đầu ra để giám sát dự án, WP-C.
▫ Thiết kế khóa đào tạo để xây dựng năng lực, WP-C.

Trang web của hợp phần C dự án có thể truy cập tại đây: http://vnsat.rsc-niapp.com
Xem thêm

0 Comments