Tìm kiếm

RIICE Project

Remote sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging economies (RIICE) is a public-private partnership aiming to reduce the ...

Remote sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging economies (RIICE) is a public-private partnership aiming to reduce the vulnerability of rice smallholder farmers in low-income countries in Asia. The parties make use of remote sensing technologies to map and observe rice growth in selected regions in Asia (Cambodia, India, Thailand and Vietnam). Such information helps governments to make the necessary provision to meet potential food shortages given that rice is the most important crop for most Asian countries.

RIICE Vietnam presents results of rice monitoring in Vietnam. Managed by National Institute of Agricultural Planning and Projection (NIAPP), the second phase of RIICE focuses on 8 provinces in the Red River delta (Ha Noi, Ha Nam, Hai Phong, Thai Binh, Nam Dinh, Hung Yen, Hai Duong, Bac Ninh), and two to other provinces in the Mekong River delta (An Giang and Dong Thap).

RIICE Vietnam is a consortium between NIAPP, IRRI, Sarmap and Can Tho University (CTU). In this phase, RIICE is working on:

- Rice cultivation area by season at district and commune levels;
- Yield forecast and product estimation at district and commune levels;
- Damage by disease or disaster (by flood and drought).

Utilizing cutting-edged technologies of radar satellite image processing, RIICE provides timely information on rice production to policy makers and farmers. A key option at hands for governments is to establish agricultural insurance solutions to protect rice small-holder farmers. In the same way, the risks involved in agricultural lending by banks to rice small-holder farmers can be reduced through insurance that protects the farm loans against default risks due to yield losses and thus trigger more investments in agricultural production.

My responsibility in RIICE project: Technical lead
▫ Rice area monitoring with radar satellite imagery: Red river and Mekong river regions
▫ Rice yield forecast with Oryza model
▫ Field survey lead
▫ Report and database management
▫ WebGIS developer and Bulletin writer

RIICE website can be accessed via: http://www.riicevn.org

Dự án Hệ thống Thông tin Viễn thám và Bảo hiểm cây trồng Tại các nền kinh tế mới nổi (RIICE) là một dự án theo mô hình quan hệ đối tác công-tư nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của nông dân trồng lúa ở các nước thu nhập thấp ở châu Á. Các bên sử dụng các công nghệ viễn thám để lập bản đồ và quan sát quá trình sản xuất lúa ở một số khu vực châu Á (Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam). Những thông tin này giúp các chính phủ thực hiện các điều khoản cần thiết để đáp ứng tình trạng thiếu lương thực tiềm năng vì gạo là cây trồng quan trọng nhất đối với hầu hết các nước châu Á.

RIICE Việt Nam thực hiện giám sát tình hình sản xuất lúa gạo ở Việt Nam. Được quản lý bởi Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP), giai đoạn II của RIICE tập trung vào 8 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh), và hai tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long (An Giang và Đồng Tháp).

RIICE Việt Nam là một dự án liên kết giữa NIAPP, IRRI (Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế), Sarmap (công ty phần mềm Thụy Sỹ) và Đại học Cần Thơ (CTU). Trong giai đoạn này, RIICE tiến hành một số công việc chính, bao gồm giám sát:

- Diện tích canh tác lúa theo mùa ở cấp huyện và cấp xã;
- Dự báo năng suất và ước tính sản lượng lúa ở cấp huyện và xã;
- Thiệt hại do sâu bệnh hoặc thiên tai (do lũ lụt và hạn hán).

Bằng phương áp ứng dụng công nghệ xử lý ảnh vệ tinh radar, RIICE cung cấp thông tin kịp thời về sản xuất lúa gạo cho các nhà hoạch định chính sách và người dân trồng lúa. Một lựa chọn quan trọng mang đến cho các cơ quan chính phủ là hỗ trợ thiết kế các giải pháp bảo hiểm nông nghiệp để bảo vệ những hộ nông dân trồng lúa. Tương tự như vậy, các rủi ro liên quan đến việc cho vay vốn sản xuất nông nghiệp của các ngân hàng đối với hộ nông dân trồng lúa nhỏ có thể được giảm thiểu thông qua bảo hiểm để bảo vệ các khoản vay giúp trang trại chống lại rủi ro từ tổn thất năng suất và từ đó kích thích đầu tư nhiều hơn cho sản xuất nông nghiệp.

Trách nhiệm của tôi trong dự án RIICE: Giám đốc kỹ thuật

▫ Giám sát diện tích lúa với tư liệu ảnh vệ tinh radar: khu vực đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
▫ Dự báo sản lượng lúa gạo với mô hình Oryza
▫ Thiết kế và giám sát tình hình sản xuất tại thực địa
▫ Lập báo cáo và quản lý cơ sở dữ liệu
▫ Phát triển hệ thống WebGIS và biên tập các bản tin theo dõi lúa

Trang web của dự án RIICE có thể được truy cập qua địa chỉ: http://www.riicevn.org


Xem thêm

0 Comments