Tìm kiếm

Programming Skill

I'm doing programming with various languages. Tôi lập trình với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Visual Basic (Visual Studio), C++ (Visual...

I'm doing programming with various languages.
Tôi lập trình với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

  • Visual Basic (Visual Studio),
  • C++ (Visual Studio),
  • IDL (ENVI IDL),
  • MapBasic (MapInfo),
  • Avenue (ArcView),
  • VBA (ArcGIS, MS-Office),
  • VBA for Access Programming,
  • Fortran, Pascal.
Some applications I've made.
Một số ứng dụng của tôi.
Landuse Optimization (LSG)GREENWeather (Visual Studio)
MODIS Trans (Visual Studio)


MODIS package (ENVI IDL)


MIF2Surf (Visual Studio)


Transfer Map to Garmin GPS (Visual Studio)VN-2000 Vs WGS-84 (Visual Studio)


Pollution Source Database (MS Access)


Forest Fire Zoning (Phú Yên)


LaoDB (Visual Studio)Xem thêm

0 Comments