Tìm kiếm

Dữ liệu hạ tầng giao thông, văn hóa và sinh thái

Đây là bộ dữ liệu chọn lọc do P-GIS biên tập từ nhiều nguồn khác nhau. Bộ dữ liệu bao gồm các lớp thông tin: Sân bay (airport) Bến cảng ...

Đây là bộ dữ liệu chọn lọc do P-GIS biên tập từ nhiều nguồn khác nhau. Bộ dữ liệu bao gồm các lớp thông tin:
  • Sân bay (airport)
  • Bến cảng (harbor)
  • Đường sắt (railway)
  • Khu, cụm công nghiệp (industry park)
  • Khu bảo tồn thiên nhiên (nature reserve)
  • Di sản văn hóa (heritage)
  • Các vùng sinh thái (ecoregion)

Do hệ thống đường giao thông đã có sẵn và phổ biến từ bản đồ nền OpenStreetmaps và có thể được tải về từ trang web của OpenStreetmaps nên P-GIS không đưa lớp thông tin đó vào đây.


Để có thể được chia sẻ các thông tin này dưới dạng Shapefile hoặc ESRI GeoDatabase, xin liên hệ với Admin của P-GIS bằng thư điện tử.

Bản đồ trực tuyến các lớp thông tin hạ tầng giao thông, văn hóa và sinh thái.


Xem thêm

0 Comments