PowerGIS làm theo đơn đặt hàng

PowerGIS bắt đầu cung cấp các dịch vụ đặt hàng từ khách hàng của chúng tôi. Bạn có thể đặt hàng qua email hoặc điện thoại với các dịch vụ chính như sau:

- Phát triển phần mềm: Chúng tôi nhận xây dựng các phần mềm GIS, viễn thám, xử lý dữ liệu, tính toán thống kê... trên các ngôn ngữ lập trình thông dụng như VB, C++, MapBasic, QBasic, ArcGIS VBA, ArcView Avenue, Excel VBA, Access VBA, Word VBA, PowerPoint VBA.
- Kiểm tra và xử lý dữ liệu GIS: Kiểm tra và xử lý tất cả các định dữ liệu GIS và ảnh viễn thám, bắt lỗi, chuyển đổi lưới chiếu, định dạng dữ liệu, nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh, tăng cường độ phân giải ảnh, phân loại ảnh thành lập bản đồ chuyên đề, và nhiều dịch vụ khác.
- Xử lý dữ liệu thuộc tính: Tiến hành với dữ liệu Excel, Access, Text và các khuôn dạng bảng biểu khác bằng phương pháp lập trình tự động hóa công việc với các ngôn ngữ script hoặc chương trình độc lập.
- Nhập dữ liệu: Số hóa bản đồ, số hóa trên ảnh vệ tinh, quét ảnh khổ lớn, tìm kiếm thông tin và dữ liệu cho khách hàng trên mạng Internet...

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các dịch vụ.


PowerGIS starts to accepts on-demand orders from customers. You can write us or contact by telephone for your requests. We're providing following main services:
- Software development: GIS, remote sensing, data processing, statistical analysis... in VB, C++, MapBasic, QBasic, ArcGIS VBA, ArcView Avenue, Excel VBA, Access VBA, Word VBA, PowerPoint VBA.
- GIS data checking and processing: All types of GIS data and satellite image data checking and processing, including error checking, projection transformation, format conversion, image geo-referencing, image pan-sharpening, image classification, and more.
- Attribute data processing: Excel, Access, Text and other tabular data processing and conversion automated by programming (stand-alone applications, or by script/macro).
- Data input: Map digitization, image digitization, image scanning, data searching service from the Internet...

Please contact us for further services and information.